Rozhovor pro média

Nestává se mi denně, že mne někdo zažádá o rozhovor. Většinou je tato žádost spojena s osobním jednáním a výsledkem je článek, či video záznam. Ještě se mi však nestalo, aby žádost o rozhovor přišla poté, kdy jsem poukázal na nedostatky konkrétního media. V tomto případě se tak stalo.

Konkrétně se jednalo o nové online médium nesoucí název O ROBOTICE, které lze nalézt na doméně www.orobotice.cz . Ve svém příspěvku na serveru www.inodpady.cz jsem poukázal na nesrovnalosti prezentovaných informací, ale i samotného media.

Po publikaci se ve zpětné reakci obrátil autor a majitel, vysvětlil to, nač jsem se ptal a zeptal se, zda-li bych mu pro jeho medium neposkytl rozhovor, což jsem odsouhlasil a zde je tedy přepis. Samotný rozhovor by měl být na serveru vydán v říjnu a bude-li tomu tak doplním zde i link.

Pro lepší pochopení označuji dotazy tučně a kurzivou

Takže pojďme na to.

Jste propagátorem pojmu Průmysl 5.0, neboli první řízené průmyslové revoluce. Co si pod tím můžeme představit?

Dobrý den, děkuji za Váš dotaz, jen musím upřesnit maličkost, která však má vliv na další pochopení tématu. Já jsem otcem průmyslu 5.0, představil jsem totiž jeho koncept a rámec jako první na světě již 1.12.2015 a to v článku publikovaném na profesní síti LINKEDIN. Ne nadarmo nesl tento název – INDUSTRY 5.0 from virtual to physical. Není bez zajímavosti, že logo, které jsem použil v hlavičce tohoto článku se stalo logem celého průmyslu 5.0.

Průmysl 5.0 je efektivním propojením kreativity člověka a strojů a technologií. Nejedná se však, jak mnozí chybně uvádějí o pátou průmyslovou revoluci, ale o první průmyslovou evoluci řízenou člověkem

Jak se díváte na současnou takzvanou čtvrtou průmyslovou revoluci nebo Průmysl 4.0. Je to jen buzzword, nebo jsme svědky této průmyslové fáze?

Čtvrtá průmyslová revoluce, INDUSTRY 4.0 je zatím nejkratší z řady průmyslových revolucí. V průběhu své práce, kterou je systémová prevence vzniku odpadu a plýtvání, jsem si uvědomil, že INDUSTRIE 4.0 je prodejním nástrojem pro zvýšení zájmu o nové technologie, bohužel v souvislosti s jeho implementací ze zapomnělo na maličkost – funkci člověka a smysl jeho života. I proto jsem vytvořil a rozvíjím a implementuji v praxi principy INDUSTRY 5.0.

 Jak bude podle vás vypadat další vývojový stupeň? Průmysl 6.0?

Otázka na podobu INDUSTRY 6.0 mi byla poprvé položena po přednášce na téma INDUSTRY 5.0 a jeho implementace v módním průmyslu na konferenci FASHIONTECH DAYS ve Francouzském ROUBAIX, na konci roku 2018. Neuměl jsem na místě odpovědět. O dva měsíce později, jsem však odpověď již integroval do přednášky v rámci Zlínské konference FENOMÉN 4.0.

Principielně lze říci, že INDUSTRY 6.0 (vznikne-li) bude mít jen jednu ze dvou možných podob. K té první dojde, bude-li nástupcem Průmyslu 4.0, kdy dojde po „digitalizaci práce“ k digitalizaci člověka. Druhá podoba, navazující na INDUSTRY 5.0 bude jednou z evolučních větví a bude pomáhat tvorbu harmonie mezi člověkem, technologií a planetou.

Popíráte myšlenku, že bez investic do moderních technologií s odpady bojovat nepůjde. V čem tedy spočívá efektivní boj s odpady?

Neřekl bych, že přímo myšlenku investic do moderních technologií popírám, jen hovořím a podporuji to aplikací v praxi, že namísto „nových peněz“ lze využít těch, které již máme, jen je neefektivně využíváme tím, že je vyhazujeme z okna. Trvalo nám pět let, než jsme dopočítali globální ekonomický přínos, kdyby průmysl přestal plýtvat a generovat odpad. Částka není sice úplná (schází zbrojní a ropný průmysl, které odmítli poskytnout data), ale i bez těchto dvou je částka o které mluvíme 475.000.000.000.000 USD/rok a to už je i pro velké a silné korporace a společnosti důvod se více o INDUSTRY 5.0 a systémovou prevenci vzniku odpadu, zajímat

Když jsme se setkali před deseti lety, říkal jste, že budoucnost je v šetření na obalovém materiálu. Uváděl jste, že třeba stavebnice Lego nebo brambůrky jsou balené do zbytečně velkých obalů, a že by se takto daly ušetřit peníze i příroda. Pochopily to firmy za 10 let?

Stále trvám na tom, že je to správná cesta, jen bych snad malinko modifikoval samotné vyjádření, nejde o to, ušetřit na obalovém materiálu, ale vytvořit obaly, které budou efektivní, vrátné či vícečetně použitelné a držet se myšlenky, že nejlepší obal je žádný obal. Jen pro zajímavost mohu uvést, že například aktuálně pracuji na projektu, kterým bude, a to optimálně do konce tohoto roku, uveden na trh první jedlý spotřebitelský obal, který je unikátní nejen v tuzemsku, ale i zahraničí, snad jen doplním, že by se mělo jednat o obal určený pro balení krmiva pro domácí zvířata.

Mohou roboti v budoucnu pomáhat s životním prostředím? Případně jak?

Roboti pomáhat v životním prostředí, či v přírodě určitě mohou. Je však nutné jejich efektivní a vždy cílené nasazení. Jedním z příkladů mohou být industriální indoor farmy, či cílené kapénkové zavlažování na polích, kde místo plošného postřiku jsou zavlažovány jednotlivé rostliny a nedochází tak k plýtvání vodou, která již dnes v některých zemích má vyšší cenu než drahé kovy, což je stav, kterému se pomalu přibližujeme i v tuzemsku. I proto projekty, jakými jsou například indoorové hydroponické zahrady, které například reprezentuje společnost GROWLIGHT, unikátní větrná vodní čerpadla FLORIŠ schopná bez pomoci dalšího pohonu čerpat vodu až ze 100 m hloubky, či technologie hašení nízkotlakou suchou mlhou, jsou projekty, které podporuji.

Jaké jsou aktuální nejmodernější trendy v recyklaci a bezodpadovém hospodářství? Zaujalo Vás nějaké řešení či vize ať už z ČR nebo ze zahraničí?

Před zodpovězením na tyto otázky bych rád upřesnil jednu důležitou věc. RECYKLACE JE LEŽ. Nehovořím přitom o základní myšlence recyklace, kterou je znovuvyužití odpadních produktů, ale o způsobu, jakým s pojmem zachází ODPADOVÝ PRŮMYSL a to nejen v tuzemsku, ale i zahraničí. Jen pro zajímavost bych rád uvedl, že za 30 let, kdy se ve Velké Británii začalo třídit, došlo k nárůstu objemu odpadu o 80%. Odpadové společnosti totiž využily tzv. pudové psychologie a přidáním odpadových nádob si zajistily navýšení objemu generovaného odpadu, ono totiž nezáleží na tom, do kontejneru, či popelnice jaké barvy odpad vyhodíte, stále bude odpadem. Třídění nejen navýšilo celkový objem odpadu, ale i profit odpadových společností, které namísto čištění, jsou pouhými překupníky.

V České Republice má navíc odpadové lobby takovou sílu, že ovlivňuje přímo politická rozhodnutí a politiky a například řídí Ministerstvo Životního Prostředí, jak je vidět ze všech podnikaných kroků vedoucích k destrukci prostředí.

Jak si podle Vás stojí Česká republika v oblasti recyklace oproti světu? Češi rádi recyklují, otázkou je, zda jsou správným směrem

Ačkoli se odpadové společnosti, MŽP, EKO-KOM chlubí vysokou mírou recyklace, nejsou jimi prezentované výsledky realitou. Češi totiž NERECYKLUJÍ, jen třídí odpad a již samotná definice dotazu, či spáše jeho dodatku to potvrzuje. Má odpověď zni, s recyklací jsme na tom hůře než mnohé rozvojové státy.

Jak se díváte na aktuální trendy typu balení zboží do palmových listů, apod?

Tyto trendy jsou korektní a správné, vrací se totiž k logice, která se již postrádá. Je však třeba ještě vytvořit vyšší synergii nejen v rámci subdodavatelských řetězců, ale i technologií a také legislativou. Protože, jak jsem uvedl výše, je to odpadový průmysl, kdo píše mnohé zákony, a proto je mnohdy plýtvání zákonnou povinností. Speciálně pak v oblasti plýtvání potravinami, ale to je na dlouhou diskuzi. Snad by trochu pomohl snímek obrazovky z mého vystoupení na obalovém kongresu PACKSUMMIT v loňském roce, kde definuji funkci obalů v prostředí INDUSTRY 5.0. (obrázek)

Řadu let jste působil jako manažer v logistice. Je tuzemská logistika připravena na Průmysl 5.0? Jak by taková logistika 21.století měla vypadat? Obejde se bez robotů, samořiditelných vozidel, atd? Jste z hlediska implementace moderních technologií optimista nebo pesimista? Jaká je Vaše vize světa, společnosti průmyslu nebo České republiky za 25 let?

Velice zajímavý dotaz na závěr, řekl bych, že je to spíše začátek pro další obsáhlý rozhovor. Sám totiž již řadu let vyučuji v rámci LOGISTICKÉ AKADEMIE a to témata INOVACÍ, UDRŽITELNOSTI A SYSTÉMOVÉ PREVENCE PLÝTVÁNÍ, a proto mám k těmto tématům materiál na několikadenní intenzivní školení.

V každém případě, ve zkratce bych rád uvedl, že v následujících letech bude v logistice docházet k výraznému navyšován efektivity a zároveň k růstu důležitosti řešení lokálních toků namísto mezinárodních. Budou se měnit formy a mezioborová synergie bude základem úspěchu a růstu. Samořiditelná vozidla budeme vídat čím dál častěji, budou však vybavená i dalšími technologiemi zefektivňujícími manipulaci. Drony, ve všech podobách (vodní, pozemní i vzdušené) budou aplikovány s vyšší mírou, ale konečně začnou vývojáři přemýšlet a spolupracovat i s tvůrci infrastruktury, která jejich použití není připravena a byla přehlížena.

Začnou opět vznikat vícepatrové sklady a průmyslové závody, jaké existovali v minulosti, jen jejich forma a obslužnost bude řešena odlišně.

Elektrické jednokolky stanou se například naprosto běžnou součástí pro pohyb pracovníků, ale i přepravu zboží jak uvnitř závodů, tak i mimo ně, a budou využívány například pro oblast tzv. last mile delivery ve městech apod.

Témat je mnoho.

Jsem realistou a člověkem, který budoucnost tvoří (příspěvky do svého blogu píši až šest měsíců dopředu a shoda je téměř 100%), proto bohužel vidím skutečnosti, které nejsou pozitivní. Jednou z nich je nedostatek vody, který již v kratším časovém horizontu učiní z vody jednu z nejvzácnějších komodit a s tím bude souviset i řešení logistiky při její distribuci. Naše země bude za 25 let stále ještě čelit politice systémové likvidace životného prostředí, odlesnění, zástavba ploch průmyslovými halami, které se již dnes často řadí do kategorie tzv new-brownfields apod.

Co je však pozitivní je skutečnost, že nejen výše uvedené, ale i INDUSTRY 5.0 napomůže k tomu, že bude naše země opět zemí respektovanou a ceněnou v oblasti dovedností a schopností lidí nacházet řešení, která však na rozdíl od současnosti budou systémová a přenositelná bez ohledu na lokaci, či obor. ROBOTY, NANOMATERIÁLY a mnohé další technologie tak budou národní hrdostí a na to se těším.

Za 25 let bude naše země plná MOUDRÝCH LIDÍ.

Děkuji za rozhovor a zvu Vás i čtenáře na návštěvu mé plzeňské Pracovny, kde si na věci, o kterých píši, budou moci přímo sáhnout a dotknout se tak buducnosti.

Michael Rada

P.S. Jak vidíte sami, článek vyšel, v téměř nezměněné podobě a já dnes (v den vydání), tedy po tři čtvrtě roce, pomáhám představitelům Amerického Wyomingu schválit proces zákazu skládkování lopatek větrných turbín, který by mohl znamenat průlom v této oblasti. Jak to dopadne, se dozvíte zase někdy příště.

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář