Hledá se ministr průmyslu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení řízení ministerstva.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.

 

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Místem výkonu služby je Praha.

Náplň činnosti na služebním místě spočívá zejména v odpovědnosti za řízení MPO a za jeho chod a správnou funkčnost.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je duben 2017.

 

Výběrového řízení se v souladu s § 58 odst. 6 zákona může zúčastnit osoba, která splňuje předpoklady a požadavky podle § 25 zákona [viz níže bod 1)], s výjimkou požadavku podle § 25 odst. 5 písm. b) zákona.

1) Uchazeč musí splňovat základní předpoklady stanovené § 25 zákona, tj.:

 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru,
  Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.
 • dosáhl věku 18 let,
 • je plně svéprávný,
 • je bezúhonný,
 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo, tj. vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru;
 • má potřebnou zdravotní způsobilost; splnění tohoto předpokladu se dokládá při podání žádosti čestným prohlášením a následně, nejpozději však před konáním pohovoru, posudkem zdravotní způsobilosti vydaným poskytovatelem pracovně – lékařských služeb).

 

2) Uchazeč musí splňovat požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. b) zákona služebním předpisem – SLP003D-2017 MINISTR 1.31. 2017 – Požadavky na služební a pracovní místa ve služebním úřadu – VEDENÍ MINISTERSTVA, kterým je způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi stupně utajení „Vyhrazené“ v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů;

Splnění tohoto požadavku se dokládá úředně ověřenou kopií platného Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené (dále jen „Oznámení“).

V případě, že uchazeč nedisponuje příslušným oznámením a zároveň jeho žádost nebude vyřazena z jiných důvodů postupem podle § 27 odst. 2 zákona o státní službě, lze tento požadavek splnit dokladem o podání žádosti o vydání oznámení před vydáním rozhodnutí o jmenování na služební místo. K podání žádosti o vydání oznámení pak bude konkrétní žadatel vyzván služebním orgánem poté, co o něm bude jako o nejvhodnějším uchazeči uzavřena dohoda mezi bezprostředně nadřízeným představeným a služebním orgánem, ale ještě před tím, než bude vydáno rozhodnutí o jmenování na služební místo.

 

3) Uchazeč předloží originál nebo ověřenou kopii osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:

 • příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti
 • evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník Státní bezpečnosti.
 • Splnění tohoto předpokladu lze pro účely výběrového řízení též doložit dokladem, že uchazeč o vydání osvědčení požádal. Osvědčení o výše uvedených skutečnostech je uchazeč povinen doložit nejpozději ke dni bezprostředně předcházejícímu jmenování na služební místo představeného.

 

4) Uchazeč předloží písemné čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., o tom, že nebyl:

 • tajemníkem orgánu Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany Slovenska od stupně okresního nebo jemu na roveň postaveného výboru výše, členem předsednictva těchto výborů, členem ústředního výboru Komunistické strany Československa nebo ústředního výboru Komunistické strany Slovenska, členem Byra pro řízení stranické práce v českých zemích nebo členem Výboru pro řízení stranické práce v českých zemích, s výjimkou těch, kteří tyto funkce zastávali pouze v období od 1. 1. 1968 do 1. 5. 1969
 • pracovníkem aparátu orgánů uvedených v § 4 odst. 3 písm. d) zákona č. 451/1991 Sb., na úseku politického řízení Sboru národní bezpečnosti
 • příslušníkem Lidových milicí
 • členem akčního výboru Národní fronty po 25. 2. 1948, prověrkových komisí po 25. 2. 1948 nebo prověrkových a normalizačních komisí po 21. 8. 1968
 • studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Dzeržinského při Radě ministrů Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Státní bezpečnosti. Vysoké škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Veřejné bezpečnosti, Vyšší politické škole ministerstva Svazu sovětských socialistických republik nebo vědeckým aspirantem anebo účastníkem kursů delších než 3 měsíce na těchto školách.
 • Osvědčení dle bodu 3 ani čestné prohlášení dle bodu 4 nepředkládají fyzické osoby narozené po 1. prosinci 1971.[1]

 

5) Uchazeč podá služebnímu orgánu na základě § 24 odst. 3 zákona písemnou žádost o jmenování na služební místo představeného, případně, pokud uchazeč není státním zaměstnancem, písemnou žádost o přijetí do služebního poměru, jejíž součástí je též žádost o jmenování na služební místo představeného (dále jen „žádost“).

 

K žádosti uchazeč přiloží:

 • listiny prokazující, že splňuje podmínku účasti ve výběrovém řízení dle § 58 odst. 3 zákona,
 • písemné čestné prohlášení o státním občanství České republiky, občanství jiného členského státu Evropské unie nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 26 zákona o státní službě] [2],
 • písemné čestné prohlášení o svéprávnosti [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě],
 • výpis z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců, respektive obdobný doklad o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona o státní službě] [3],
 • doklad o dosaženém vzdělání – písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání nebo úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu v magisterském studijním programu [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona o státní službě] [4],
 • písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti k výkonu služby [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona o státní službě] nebo posudek zdravotní způsobilosti vydaný poskytovatelem pracovně – lékařských služeb,
 • osvědčení fyzické osoby alespoň na stupeň utajení „Vyhrazené“,
 • osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., nebo doklad, že uchazeč o vydání osvědčení požádal,
 • čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb.,
 • strukturovaný profesní životopis,
 • motivační dopis,
 • písemnou práci v maximálním rozsahu 3 normostran[5]na téma: „Základní principy vedení MINISTERSTVA PRŮMYSLU“.

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 30. března 2017, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Na Františku 32, 110 51 Praha 1, nebo osobně podané do podatelny služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: jjqjqih).

 

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo MINISTRA MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU 30338477“.

 

 [1]
§ 20 zákona č. 451/1991 Sb.

 [2]
Čestné prohlášení lze též nahradit zasláním kopie občanského průkazu nebo jiného průkazu totožnosti, z něhož je zřejmé státní občanství žadatele; toto se týká i prokázání občanství ostatních členských států Evropské unie nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Nejpozději před konáním pohovoru je třeba doložit příslušnou listinu, kterou bude státní občanství žadatele prokázáno (originál občanského průkazu nebo jiného průkazu totožnosti, popř. osvědčení o státním občanství).

 [3]
Jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

 [4]
Originál dokladu o dosaženém vzdělání je třeba doložit nejpozději před konáním pohovoru.

 [5]
Tj. 30 řádků x 60 znaků (celkem 1 800 znaků) na normostranu podle ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory, vydané Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) dne 1. července 2014, účinné od 1. srpna 2014.

 

UPOZORNĚNÍ

Formuláře požadovaných dokumentů a další důležité informace naleznete na webových stránkách Správy základních registrů (www.szrcr.cz) nebo na webových stránkách Ministerstva vnitra (www.mpo.cz).

Žádost včetně požadovaných příloh musí být vyplněna správně, pokud účastník špatně vyplní či nepředloží jakoukoliv z požadovaných listin je automaticky vyřazen z výběrového řízení.

 

Informace o pozici

Společnost

Česká republika

 

Adresa

Na Františku 32 110 15, Praha 1

Požadované vzdělání: Vysokoškolské / univerzitní

Benefity: Stravenky/příspěvek na stravování, Dovolená 5 týdnů, Vzdělávací kurzy, školení, Občerstvení na pracovišti, Doživotní bezúhonnost, Konto v zahraničí, Vliv, Neomezený důchod,

Zařazeno:                                           Ministr

Typ pracovního poměru:              Práce na plný úvazek

Délka pracovního poměru:          Na dobu neurčitou

Typ smluvního vztahu:                  Pracovní smlouva

Zadavatel:                                          Premiér

 

Jak vidíte stá se ministrem je vlastně švanda, tak proč to nezkusit, švagr do toho jde a podíváte-li se na požadavky a obsazení politické scény, zjistíte, že na malé odchylky se až tak nekouká.

 

 

Komentáře
 • Kategorie
 • Můj blog

  Formulář